ขยายระยะเวลาขอคืนค่าอากรแสตมป์ จนถึง 31 กรกฎาคม 2559

คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง อากรแสตมป์ กรณีการขยายกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอคืนค่าอากรแสตมป์ สำหรับตราสารบางลักษณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง […]

EGO … หนึ่งในหนทางเสื่อม

‘The Fall of Icarus’, 17th century, Musée Antoine Vivenel จาก Wikimedia Commons (public domain) จุดเริ่มต้นของความเสื่อมของบริษั […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกรกฎาคม 2559

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 67 เดือนกรกฎาคม 2559   กฎหมายใหม่ล่าสุด ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับรถยนต์ต้น […]

ครม.เห็นชอบลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อซื้อสินค้า OTOP

  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย (OTOP Extravaganza) และอนุมัติร่างกฎกระท […]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ บริษัทสำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

         ในวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ บร […]

หลักเกณฑ์ใหม่ค่าลดหย่อน LTF และกรณีขาย LTF ต้องถือไม่น้อยกว่า 7 ปี จึงจะได้รับยกเว้นภาษี

กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) แก้ไขข้อ 2 (66) และ (67) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 219 (พ.ศ.2509)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ – กรณีซื้อหน่วยล […]

ขยายเวลา บริจาคให้สถานศึกษา ยกเว้นภาษีจากเงินได้ที่บริจาค 2 เท่า

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 616) พ.ศ. 2559 ยกเว้นภาษีจากเงินได้ที่บริจาค 2 เท่า ระหว่างวันที่ 1 […]

กฎหมายใหม่ ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาค 2 เท่าเมื่อบริจาคเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 615) พ.ศ. 2559 ยกเว้นเงินได้ สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอ […]

กฎหมายใหม่ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 614) พ.ศ. 2559 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและอากรแสตมป์สำหรับเงินได […]