กรมสรรพากรขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องไปอีก 3 ปี

     สืบเนื่องจากการดำเนินการตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้ว […]

ถอดคำพิพากษาภาษี ep.15 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีเงินได้

ถาม: กรณีผู้จ่ายเงินได้ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในขณะที่จ่ายเงินได้ จะต้องรับผิดหรือไม่ ตอบ: ผู้จ่ายเงินได้จะต้องร่วมกันรับผิดกับผู้มีเงินไ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมิถุนายน 2566

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 143 เดือนมิถุนายน 2566 กฎหมายใหม่ล่าสุด      การจัดทำ การส่ง การเก็บรักษาใบกำ […]

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ แก่บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรบริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง บมจ.กรุงเทพดุสิตเว […]

มาตรการยกเว้นภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผ่านกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

     พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 763) พ.ศ. 2566 กำหนดมาตรการทางภาษี อันเป็นการส่งเสริมการลงทุนใน […]