ถอดคำพิพากษาภาษี EP3 เรื่องสิทธิขอคืนภาษี

ถาม : ผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีแต่ได้เสียภาษีให้กับกรมสรรพากรไปแล้ว จะมีสิทธิขอคืนภาษีได้หรือไม่? และถ้ามีสิทธิขอคืน จะมีระยะเวลาในการขอคืนเท่

Read More »

ถอดคำพิพากษาภาษี EP2 การหักกลบลบหนี้ค่าภาษีและเงินเพิ่ม

ถาม : เจ้าพนักงานสรรพากรสามารถหักกลบลบหนี้โดยการนำเงินภาษีที่มีสิทธิได้รับคืนไปหักชำระภาษีบางส่วนและนำไปหักในส่วนเงินเพิ่มด้วย ได้หรือไม่ ?

Read More »

ถอดคำพิพากษาภาษี EP1 การขอคืนภาษี

Q : เสียภาษีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากการขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรหรือไม่? อย่างไร? A : ประมวลรัษฎากร มาตรา 4 บัญญัติให้ผู้เสียภาษีมีสิทธิได้รับด

Read More »