ถอดคำพิพากษาภาษี EP7 อากรแสตมป์

ถาม : สัญญากู้ยืมเงินไม่ปิดอากรแสตมป์ หรือปิดอากรแสตมป์แต่ไม่ได้ขีดฆ่า จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานเพื่อให้จำเลยรับผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความ

Read More »

ถอดคำพิพากษาภาษี EP6 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีซื้อต้องห้าม

ถาม : การประกอบกิจการขนส่งสินค้าในและนอกราชอาณาจักรต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร และภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้านอกราชอาณ

Read More »

ถอดคำพิพากษาภาษี EP5 ฟ้องคดีภาษี

ถาม : บุคคลล้มละลายสามารถฟ้องคดีภาษีได้หรือไม่ ตอบ : บุคคลล้มละลายไม่สามารถฟ้องร้องคดีภาษีได้ เนื่องจากอำนาจฟ้องตกเป็นของเจ้าพนักงานพิทักทรั

Read More »

ถอดคำพิพากษาภาษี EP4 เครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม

ถาม : ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสิทธินำเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มที่เหลืออยู่ไปชำระภาษีในเดือนภาษีอื่นๆ ที่ไม่ใช่เดือนภาษีถัดไปได้หร

Read More »

ถอดคำพิพากษาภาษี EP3 เรื่องสิทธิขอคืนภาษี

ถาม : ผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีแต่ได้เสียภาษีให้กับกรมสรรพากรไปแล้ว จะมีสิทธิขอคืนภาษีได้หรือไม่? และถ้ามีสิทธิขอคืน จะมีระยะเวลาในการขอคืนเท่

Read More »

ถอดคำพิพากษาภาษี EP2 การหักกลบลบหนี้ค่าภาษีและเงินเพิ่ม

ถาม : เจ้าพนักงานสรรพากรสามารถหักกลบลบหนี้โดยการนำเงินภาษีที่มีสิทธิได้รับคืนไปหักชำระภาษีบางส่วนและนำไปหักในส่วนเงินเพิ่มด้วย ได้หรือไม่ ?

Read More »