บริการ

บริการคดีอาญาที่ธรรมนิติให้บริการ ได้แก่ คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามพระราชบัญญัติใด ๆ ซึ่งกำหนดให้มีโทษทางอาญา อาทิ ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค การปลอม และการเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ฉ้อโกงทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร ทำร้ายร่างกาย ฯลฯ