ตำเเหน่งนักกฎหมายฝึกหัด

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 3. สอบผ่านภาคทฤษฎีจากสภาทนายความ หรือได้รับใบอนุญาตว่าความแล้ว

ตำเเหน่งนักกฎหมายฝึกหัด (สำนักคดี)

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 3. ได้รับใบอนุญาตว่าความแล้ว
 4. มีประสบการณ์ด้านการว่าความ
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

ตำเเหน่งที่ปรึกษาภาษีอากรและทนายความภาษีอากร

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ขึ้นไป 
 3. มีใบอนุญาตว่าความ จากสภาทนายความ
 4. มีความรู้ ความสามารถใช้ไอที ในองค์กรได้
 5. มีประสบการณ์ด้านภาษีอากรอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 6. หากมีความสามารถด้านภาษา หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านภาษีอากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารบัญชีหรือบริหารการเงินหรือบริหารองค์กร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office อุปกรณ์ไอทีและอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
 5. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะความเป็นผู้นำ
 6. หากมีประสบการณ์ การทำงานธุรกิจประเภทสำนักงานทนายความ หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำเเหน่งเลขานุการ

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ สาขาเลขานุการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 5. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 6. มีทักษะในการประสานงาน ละเอียด รอบคอบ เเละสื่อสารกับบุคคลอื่นเป็นอย่างดี
 7. มีความรู้ด้านภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าญี่ปุ่น (Japanese Coordinator)

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุระหว่าง 22-45 ปี 
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 4. สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้
 5. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 6. หากเคยพักอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น หรือจบทางด้านนิติศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานที่ต้องแสดงและใช้ในการสมัคร

 • ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอนุมัติ
 • ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 • บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นชาย)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ฯลฯ
 • ผู้สมัครต้องนำต้นฉบับเอกสารดังกล่าวพร้อมสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด มาแสดงในวันสมัคร

สถานที่สมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด (แผนที่)

เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือส่งใบสมัครทาง E-mail พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและรูปถ่าย ได้ที่ hr@dlo.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร. 02 680 9772

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 3. สอบผ่านภาคทฤษฎีจากสภาทนายความ หรือได้รับใบอนุญาตว่าความแล้ว

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 3. สอบผ่านภาคทฤษฎีจากสภาทนายความ หรือได้รับใบอนุญาตว่าความแล้ว