ตำเเหน่งนักกฎหมาย (ทนายความคดีภาษี)

คุณสมบัติ
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 2. มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และมีประสบการณ์ว่าความในศาล 1-3 ปีขึ้นไป
 3. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 5. หากมีประสบการณ์ว่าความในคดีชำนัญพิเศษ หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำเเหน่ง นักกฏหมาย (ทนายความคดีแพ่ง อาญา)

 คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 24 ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 3. มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และมีประสบการณ์ว่าความในศาล 1-3 ปีขึ้นไป
 4. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 6. หากมีประสบการณ์ว่าความในคดีชำนัญพิเศษ หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษจีนได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เเละการตลาด

คุณสมบัติ

 1. หน้าตาดี มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

 2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ปวส.ด้านการตลาดหรือบริหารธุรกิจด้านการตลาดขึ้นไป

 3. หากมีประสบการณ์ด้านการตลาด ไอทีหรือใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานที่ต้องแสดงและใช้ในการสมัคร

 • ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอนุมัติ
 • ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นชาย)
 • ไฟล์รูปถ่ายดิจิตอล หรือรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
 • ผู้สมัครต้องนำต้นฉบับเอกสารดังกล่าว พร้อมสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด มาแสดงในวันสมัคร

สถานที่สมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด (แผนที่)

เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือส่งใบสมัครทาง E-mail พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและรูปถ่าย ได้ที่ person@dlo.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร. 02 680 9772