ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (รายวัน)

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือไม่มีพันธะทางทหาร

 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป

 3. มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัวเเละรู้จักเส้นทางใน กทม.

 4. มีใบอนุญาตและสามารถขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

 5. หากสามารถทำงานช่าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการตลาด

คุณสมบัติ

 1. หน้าตาดี มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

 2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ปวส.ด้านการตลาดหรือบริหารธุรกิจด้านการตลาดขึ้นไป

 3. หากมีประสบการณ์ด้านการตลาด ไอทีหรือใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำเเหน่งนักกฎหมายฝึกหัด

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 2. ผ่านภาคทฤษฎีจากสภาทนายความ หรือมีใบอนุญาตทนายความ
 3. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เคยทำกิจกรรมหรือทำงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

คุณสมบัติ

 1. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถนำคนและนำงานได้ดี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจหรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความสามารถด้านไอทีและอินเทอร์เน็ต สามารถใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เช่น Zoom, Office online เป็นต้น
 4. มีประสบการณ์ในงานบริหารองค์กร การเงิน บัญชีหรือบุคคล อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 5. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เคยทำกิจกรรมหรือทำงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานที่ต้องแสดงและใช้ในการสมัคร

 • ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอนุมัติ
 • ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นชาย)
 • ไฟล์รูปถ่ายดิจิตอล หรือรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
 • ผู้สมัครต้องนำต้นฉบับเอกสารดังกล่าว พร้อมสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด มาแสดงในวันสมัคร

สถานที่สมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด (แผนที่)

เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือส่งใบสมัครทาง E-mail พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและรูปถ่าย ได้ที่ person@dlo.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร. 02 680 9772