ตำเเหน่งนักกฎหมายฝึกหัด

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 2. ผ่านภาคทฤษฎีจากสภาทนายความ หรือมีใบอนุญาตทนายความ
 3. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เคยทำกิจกรรมหรือทำงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

คุณสมบัติ

 1. มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถนำคนและนำงานได้ดี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจหรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความสามารถด้านไอทีและอินเทอร์เน็ต สามารถใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เช่น Zoom, Office online เป็นต้น
 4. มีประสบการณ์ในงานบริหารองค์กร การเงิน บัญชีหรือบุคคล อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 5. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เคยทำกิจกรรมหรือทำงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำเเหน่งเลขานุการ

คุณสมบัติ

 1. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานดี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ (เลขานุการ) หรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความสามารถด้านไอทีและอินเทอร์เน็ต สามารถใช้โปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เช่น Zoom, Office online เป็นต้น
 4. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เคยทำกิจกรรมหรือทำงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานที่ต้องแสดงและใช้ในการสมัคร

 • ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอนุมัติ
 • ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร (กรณีผู้สมัครเป็นชาย)
 • ไฟล์รูปถ่ายดิจิตอล หรือรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 • หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
 • ผู้สมัครต้องนำต้นฉบับเอกสารดังกล่าว พร้อมสำเนาเอกสารอย่างละ 1 ชุด มาแสดงในวันสมัคร

สถานที่สมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด (แผนที่)

เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือส่งใบสมัครทาง E-mail พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและรูปถ่าย ได้ที่ person@dlo.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร. 02 680 9772