บริการ

บริการกฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าวที่ธรรมนิติให้บริการ ได้แก่ งานที่ปรึกษากฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ และร่างสัญญาภาษาต่างประเทศ การขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว การต่อใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว การขอกลับเข้ามาในประเทศไทย การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าว การขอโอนสัญชาติ งานแปลเอกสาร สัญญาไทย-อังกฤษ และเอกสารทั่วไป ตลอดจนการขอรับรองเอกสาร จากกระทรวงการต่างประเทศ ฯลฯ