บริการ

บริการกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและการลงทุนที่ธรรมนิติให้บริการ ได้แก่ การให้คำปรึกษากฎหมาย จัดทำเอกสาร หรือสัญญา การจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน การขอรับส่งเสริมการลงทุน การขออนุญาตตั้งโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม การขอขยายโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม การร่วมลงทุน การรวมกิจการ การควบบริษัท การซื้อขายกิจการ การปรับปรุงโครงสร้างบริษัท การให้คำปรึกษาและเป็นเลขานุการในการจัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชน  รับจดทะเบียนพาณิชย์ ตลอดจนการเลิกนิติบุคคลและชำระบัญชี รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ของนิติบุคคล บริการตรวจสอบฐานะนิติบุคคล และคัดรับรองเอกสาร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ บริการขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ฯลฯ