บริการ

บริการของสำนักกฎหมายธรรมนิติอาจจำแนกออกได้เป็นสองประเภท ได้แก่ บริการด้านกฎหมายธุรกิจ และบริการด้านอรรถคดี

บริการด้านกฎหมายธุรกิจ

สำนักกฎหมายธรรมนิติบริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ วางระบบ และร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท ซึ่งอาจจำแนกตามประเภทของงานโดยสังเขป ดังนี้

บริการด้านอรรถคดี

สำนักกฎหมายธรรมนิติรับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภท ในศาลทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ซึ่งอาจจำแนกตามประเภทของงานโดยสังเขป ดังนี้