บริการ

บริการกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ธรรมนิติให้บริการ ได้แก่ การให้คำปรึกษา และดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครอง การใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท อาทิ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การโต้แย้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรที่คล้ายหรือเลียนแบบ การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร การติดตามตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการกับผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การดำเนินการใดๆ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของท่านในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก