บริการ

บริการกฎหมายทั่วไปที่ธรรมนิติให้บริการ ได้แก่ การให้คำปรึกษา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย และสัญญาแก่กิจการ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถาบันการเงิน ประกันภัย ฯลฯ รวมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ฯลฯ