ปีพุทธศักราช ๒๔๙๐ คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน ได้ก่อตั้งสำนักงานทนายความธรรมนิติขึ้น เพื่อรับว่าความทั่วราชอาณาจักร และในระยะเวลาไม่นานนัก ชื่อ “ธรรมนิติ” ก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในความซื่อสัตย์สุจริต และความรอบรู้ในวิชาชีพ ซึ่งนักวิชาชีพชาวธรรมนิติทุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติตลอดมาจนถึงทุกวันนี้

เมื่อผู้ก่อตั้งธรรมนิติได้ถึงแก่กรรมลงในปีพุทธศักราช ๒๕๒๐ ได้สั่งว่า ให้ดำเนินงานสำนักงานต่อไป ภายใต้ชื่อ ธรรมนิติ โดยคำแนะนำของท่านบุศย์ ขันธวิทย์ อดีตอธิบดีผู้พิพากษาภาคและอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา คณะผู้ปฎิบัติงานของธรรมนิติ ในขณะนั้น จึงได้แปรรูปการดำเนินงาน โดยจดทะเบียนก่อตั้งเป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัดขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๒๑

ในยุคนี้เองที่ธรรมนิติได้เริ่มขยายการให้บริการประเภทใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อสนับสนุนกิจการของลูกค้า หลายปีที่ผ่านมาธรรมนิติได้เติบใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้พัฒนาบริการทางวิชาชีพ ประเภทต่าง ๆ จนครบทุกสาขา ที่สำคัญได้แก่ บริการด้านกฎหมาย บริการด้านบัญชี บริการด้านการฝึกอบรมและสัมมนา การจัดทำเอกสารภาษีอากร ทำให้บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เป็นกลุ่มบริษัททางวิชาชีพของคนไทยที่ให้บริการด้วยคุณภาพทางวิชาชีพแก่ลูกค้า ทั้งด้านกฎหมาย ภาษีอากร และบัญชีอย่างครบวงจร