บริการ

บริการกฎหมายภาษีอากรที่ธรรมนิติให้บริการ ได้แก่ การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร โดยการเป็นที่ปรึกษาประจำรายเดือน หรือรายเรื่อง การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล การศึกษา วิเคราะห์โครงสร้างการดำเนินธุรกิจและการวางแผนภาษีของธุรกิจแต่ละประเภท การอบรมและให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ทางการเงินและบัญชีเกี่ยวกับหลักและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับภาษีอากร การตรวจสอบการปฏิบัติการทางการเงินและบัญชีตามกฎหมายภาษีอากร การรับมอบอำนาจเพื่อชี้แจงและให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่สรรพากร การอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงาน การดำเนินคดีภาษีอากร ฯลฯ