บริการ

บริการกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนที่ธรรมนิติให้บริการ ได้แก่ การให้คำปรึกษาและดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง อาทิ การให้คำปรึกษา และการดำเนินการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อน หรือความเสียหาย หรือระงับข้อพิพาทจากคำสั่งหรือสัญญาทางปกครอง การจัดทำ เอกสารและสัญญาทางปกครอง การใช้สิทธิเรียกร้องทางปกครอง การโต้แย้ง และอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง การดำเนินคดี หรือแก้ต่างคดีปกครอง การใช้สิทธิเรียกร้อง ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร และกฎหมายมหาชนอื่น ๆ ฯลฯ