ธรรมนิติของเรา

“ธรรมนิติ” แม้จะเป็นองค์กรธุรกิจ แต่เรามีความแตกต่างจากองค์กรธุรกิจโดยทั่วไป ชาวธรรมนิติทั้งปวงจึงต้องสนใจ และทำความเข้าใจสภาพการณ์นี้ โดยเฉพาะลักษณะพิเศษที่ทำให้เรามีความแตกต่างจากองค์กรธุรกิจทั่วไป

วิถีแห่งธรรมนิติ

“ธรรมนิติ” นามนี้มีความงดงามทั้งโดยพยัญชนะ และโดยอรรถ บ่งชี้แจ้งชัดถึงลักษณะธุรกิจ และปรัชญาในการประกอบธุรกิจ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๐ คุณประดิษฐ์ เปรมโยธิน ได้ถือเอานามนี้เป็นชื่อสำนักงานทนายความ โดยใช้ชื่อว่า “สำนักงานทนายความธรรมนิติ”

ท่วงทำนองการบริหารของธรรมนิติ

ท่วงทำนองในการบริหารงานบางประการยังมีจุดอ่อนอยู่ ควรได้รับการปรับปรุงที่สำคัญ

บทเรียนของเราในเรื่องหัวหน้างาน

การให้น้ำหนักในเรื่องงานกับเรื่องคนและภาระส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งที่แต่ละคนต้องวางน้ำหนักให้ถูกต้อง ชาวธรรมนิติโดยเฉพาะผู้บริหารต้องยึดมั่นในหลักการ คิดอ่านต้องมีหลักการ พูดจาต้องมีหลักการ ทำงานก็ต้องมีหลักการ ที่สำคัญคือคำพูดต้องมีหลัก ต้องตรงไปตรงมา

หลักการ ๖ ประการ ของการบริหารแบบรวมหมู่และการทำงานเป็นทีม

มติสภากรรมการว่าด้วย “หลัก ๖ ประการ ของการบริหารแบบรวมหมู่ และการทำงานเป็นทีม” กำหนดขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๘ ได้ใช้เป็นหลักในการบริหารและในการทำงานเป็นทีมของธรรมนิติ ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามีพลัง มีความถูกต้อง และเป็นรากฐานในการสร้างองค์กรของเราอีกประการหนึ่ง จึงควรที่ชาวธรรมนิติต้องให้ความสนใจและนำไปปฏิบัติ

การเสริมความเข้มแข็งขององค์กรนำและการบริหารแบบรวมหมู่

“ชาวธรรมนิติควรเข้าใจความแตกต่างสำคัญประการหนึ่งระหว่างองค์กรของเรากับองค์กรธุรกิจทั่วๆ ไปว่า เราเชิดชูการบริหารแบบรวมหมู่ ในขณะที่องค์กรทั่วไปถือบุคคลคนเดียวมีอำนาจสิทธิขาดข้อดีข้อนี้เราได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถทำให้กิจการงานทั่วไปของเราดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง แม้จะผิดพลาดก็จะผิดได้ไม่นาน และจะถูกนำไปในทางที่ถูกต้องโดยรวดเร็ว”

แนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการพนักงานของธรรมนิติ

การคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน บริษัทถือคุณสมบัติในด้านมีความรู้, มีความสามารถ, มีประสบการณ์และมีประวัติที่ดีทั้งด้านการศึกษาและการทำงานเป็นหลักสำคัญในการพิจารณา

แนวทางถนอมรักผู้ปฏิบัติงาน

แนวทางการถนอมรักผู้ปฏิบัติงาน เป็นแนวทางที่เราได้กำหนดตั้งแต่ปลายปี ๒๕๒๗ เป็นแนวทางของปี ๒๕๒๘ ซึ่งแนวทางนี้ได้แสดงบทบาทของความถูกต้องมาตลอดปี ๒๕๒๘ ในปี ๒๕๒๙ เราจะยังคงยืนหยัดแนวทางนี้ต่อไป

หลักปฏิบัติของนักกฎหมายชาวธรรมนิติ

หลักปฏิบัติของนักกฎหมายชาวธรรมนิติ เป็นมติของคณะกรรมการบริหารในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๒๘ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๒๘ มตินี้กำหนดขึ้นเนื่องจากเห็นว่า นักกฎหมายชาวธรรมนิตินอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจรรยาบรรณและมรรยาททนายความแล้ว ยังสมควรมีหลักปฏิบัติที่เป็นแบบแผนเดียวกันชุดหนึ่งซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามคุณภาพ และมาตรฐานอันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณของธรรมนิติ

นโยบายการขับเคลื่อนเข็มมุ่ง ๓ ประการ

๑.ทำคนให้นิ่ง ๒.ยกระดับไอที ๓.ยกระดับสู่สากล

ผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ แนวทางนโยบายและข้อมูลอื่นๆของ “ธรรมนิติ” เพิ่มเติม
กรุณาเข้าไปศึกษาได้ที่ เว็บบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)