หลักการทำงานของสำนักกฎหมายธรรมนิติ

พิทักษ์และถนอมนามธรรมนิติ

ด้วยชื่อเสียงในการประกอบวิชาชีพ อย่างสืบเนื่องมาหลายสิบปี ชื่อ ธรรมนิติ ได้หมายถึง บริการทางวิชาชีพที่ซื่อสัตย์ จริงใจ และสอดคล้องกับทำนองคลองธรรม ทั้งนี้ เป็นผลงานของนักวิชาชีพ ชาวธรรมนิติ รุ่นแล้วรุ่นเล่า ซึ่งได้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยความรอบรู้ทางวิชาชีพ ดังนั้น จึงเป็นภารกิจของนักวิชาชีพ ชาวธรรมนิติในปัจจุบันที่จะต้องพิทักษ์ และถนอมนาม ธรรมนิติ ให้สืบทอดตลอดไป

ลูกค้าทุกคนเป็นบุคคลสำคัญ

ธรรมนิติ เติบโตขึ้นมาจาก ความพอใจในบริการวิชาชีพของลูกค้าเก่า ซึ่งได้แนะนำลูกค้าใหม่รายแล้วรายเล่า แม้ว่าธรรมนิติเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดี กับบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก แต่ธรรมนิติก็ให้บริการที่มีคุณภาพในระดับเดียวกัน แก่บริษัทที่เล็กกว่า หรือบุคคลธรรมดาทั่ว ๆ ไปด้วย เราถือว่าลูกค้าทุกคนเป็นบุคคลสำคัญ มิตรภาพและความรู้สึกที่ดีของลูกค้า เป็นรากฐานแห่งความสำเร็จของธรรมนิติตลอดมา

รายงานและติดต่อกับลูกค้าตลอดเวลา

เราจะชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงขั้นตอน วิธีการทำงาน กำหนดเวลาและค่าบริการโดยประมาณของงานที่ลูกค้ามอบหมาย และรายงานให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าของงาน อย่างใกล้ชิด รวมทั้งปรึกษาหารือ และขอความเห็นชอบจาก ลูกค้าตลอดเวลา เพราะความเข้าใจอันดี และความสนับสนุนจากลูกค้า เป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำงาน ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

งานทางวิชาชีพต้องมีคุณภาพ ผลของงานจะต้องคุ้มค่า

งานของธรรมนิตินอกจากต้องทำอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานทางวิชาชีพแล้ว ยังต้องทำให้งานเกิดผลสำเร็จตามความประสงค์ หรือเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเท่าที่เงื่อนไขของงาน จะอำนวยให้เป็นไปได้อีกด้วย

ชาวธรรมนิติ ศึกษาถึงความประสงค์ และประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า สนใจถึงผลที่แท้จริงของการทำงาน และเปี่ยมด้วยความรับผิดชอบ ที่จะทำให้ผลของงานออกมาคุ้มค่า สำหรับลูกค้า

มุ่งมั่นที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า

เมื่อธรรมนิติรับทำงานใดแล้ว หมายถึงเราได้ตกลงใจที่จะทำงานนั้นอย่างซื่อสัตย์ เอาจริงเอาจัง ด้วยวิชาและความสามารถที่มี โดยมุ่งมั่นที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จตามงบประมาณ และเวลาที่ได้ประมาณไว้ นอกจากนี้ชาวธรรมนิติยังตระหนักดีว่า ลูกค้าทุกคนเป็นผู้มีอุปการะคุณ พึงให้บริการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า เท่าที่จะทำได้ด้วยความเต็มใจ และกระตือรือร้น

คำนึงถึงภาระและค่าใช้จ่ายของลูกค้าเสมอ

เราพิจารณา และเสนอบริการทางวิชาชีพ โดยคำนึงถึงภาระ และค่าใช้จ่ายของลูกค้าเสมอ โดยทั่วไปแล้ว เราจะพิจารณาสภาพการณ์ และปัญหาของงาน โดยคำนึงว่ามีทางเลือกของการดำเนินงานทางวิชาชีพ กี่ทาง และแต่ละทางจะมีผล ภาระ ค่าใช้จ่าย และเวลาแตกต่างกันอย่างไร เราจะเสนอทางเลือกที่เห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเท่าที่สภาพการณ์จะอำนวยให้ โดยลูกค้ามีภาระ และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่าที่จำเป็น และเหมาะสม

เราจะเสนอให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เกี่ยวกับประมาณการค่าบริการ และค่าใช้จ่ายของงานทางวิชาชีพ ในทุกงานที่ลูกค้ามอบหมายให้ ถ้าสภาพ และเงื่อนไขแวดล้อมของงานทางวิชาชีพเปลี่ยนไป ทำให้จำเป็นต้องมีค่าบริการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากประมาณการที่ได้เสนอต่อลูกค้า เราจะรายงานให้ลูกค้าทราบ และขออนุมัติเพิ่มเติมจากลูกค้าก่อนเสมอ

รักษาความลับอย่างเข้มงวด

การรักษาความลับเกี่ยวกับงาน ที่ลูกค้ามอบหมายให้ เป็นจรรยาบรรณ ที่ชาวธรรมนิติยึดถือเสมอมา โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นสิ่งที่ประมาณค่ามิได้ ดังนั้น นอกจากนักวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้ว ผู้อื่นล้วนไม่มีสิทธิตรวจดู หรือเข้าถึงเอกสาร