๑. ทำคนให้นิ่ง
   ๑.๑ ด้านผลประโยชน์ตอบแทน
        ๑.๑.๑ กำหนดเป้าหมายระดับค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับต้นๆ ของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน (เข้าใกล้สำนักงานต่างชาติ และอยู่ในระดับบนของสำนักงานทั่วไป)
        ๑.๑.๒ ส่งเสริมให้พนักงานรับทราบและเข้าใจนโยบายการจัดสรรผลประโยชน์ขององค์กรซึ่งวางระบบจัดสรรผลประโยชน์ไม่เกินกึ่งหนึ่งของผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนของพนักงานจัดสรรกันเองตามผลงาน ผ่านการแจ้งข้อมูลด้วยคู่มือพนักงาน การปฐมนิเทศพนักงาน และโอกาสที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
   ๑.๒ ด้านการพัฒนาบุคลากร และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
        ๑.๒.๑ ส่งเสริมความเติบโตในสายงานและสายวิชาชีพ โดยการปรับปรุงขยายโครงสร้าหน่วยงานให้สอดคล้องกับการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งในระดับ สายงาน แผนก ฝ่าย สำนัก ตลอดจนสินค้าบริการและธุรกิจ เพื่อขยายเส้นทางเติบโตตามสายงานของบุคลากร
        ๑.๒.๒ ส่งเสริมพัฒนาความรู้บุคลากรทั่วไปผ่านการสอนงานและการฝึกอบรมสัมมนาจากภายในของแต่ละบริษัทที่จัดขึ้นโดยส่วนกลาง และการไปเข้ารับการอบรมสัมมนาภายนอกต่างๆ ตลอดจนการศึกษาดูงาน
        ๑.๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิชาชีพพัฒนาความรู้และเข้าสอบเพื่อยกระดับคุณวุฒิทางวิชาชีพ ตลอดจนค่าตอบแทนตามคุณวุฒิทางวิชาชีพ
        ๑.๒.๔ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อเตรียมก้าวสู่บทบาทการบริหารอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการภายในต่างๆ
        ๑.๒.๕ จัดสรรพื้นที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อจำนวนพนักงานและความสะดวกสบาย รักษาอัตราสัดส่วนที่ทำการต่อจำนวนพนักงานเมื่อจำนวนพนักงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
        ๑.๒.๖ จัดสรรเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย
        ๑.๒.๗ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ระหว่างบุคลากรในองค์กรเพื่อใส่ใจต่อความสุขและสุขภาพ

๒. ยกระดับไอที
   ๒.๑ กำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาสร้างสรรค์และเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติและพัฒนางาน
   ๒.๒ สร้างและส่งเสริมพัฒนาหน่วยงานสารสนเทศส่วนกลางและส่วนเฉพาะงานของแต่ละบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันการขับเคลื่อนและยกระดับงานไอทีอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
   ๒.๓ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบไอทีภายในองค์กร และอุปกรณ์ไอทีที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
   ๒.๔ กำหนดนโยบายในระดับกรรมการบริหารทุกบริษัทในเครือ ให้จัดคณะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอันเนื่องมาจากสังคมดิจิทัล จะมีผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ โอกาสและอุปสรรคประการใดแก่งานและธุรกิจ กำหนดกลยุทธ์เป้าหมายคณะทำงานและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อการปรับตัวและพัฒนาสร้างสรรค์อย่างทันท่วงที

๓. ยกระดับสู่สากล
   ๓.๑ ด้านบุคลากร
        ๓.๑.๑ เปิดรับบุคลากรโดยมีหลักเกณฑ์คุณสมบัติด้านทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอื่นที่สอดคล้องกับธุรกิจเป็นการทั่วไป โดยระดับของคุณสมบัติจัดให้มีความสอดคล้องกับระดับหรือหน้าที่งานที่เหมาะสม
        ๓.๑.๒ กำหนดนโยบายในระดับกรรมการบริหารทุกบริษัทในเครือให้จัดคณะศึกษา เพื่อกำหนดตำแหน่งงานเป้าหมายที่ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูงรวมทั้งภาษาอื่นให้ชัดเจน เพื่อรับสมัครเชิงมุ่งเป้า และส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ต้องการเป็นการเฉพาะรายบุคคลสำหรับบุคลากรเดิม
   ๓.๒ ด้านธุรกิจ
        ๓.๒.๑ กำหนดนโยบายในระดับกรรมการบริหารบริษัทในเครือ เพื่อกำหนดพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศเป้าหมาย และดำเนินการติดต่อเชื่อมความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจหรือวิชาชีพในแง่มุมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
        ๓.๒.๒ กำหนดนโยบายในระดับกรรมการบริหารบริษัทในเครือ เพื่อกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทางธุรกิจในต่างประเทศหรือที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย และจัดให้มีแนวทางการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและบริการอย่างเป็นระบบ ทั้งเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
        ๓.๒.๓ กำหนดนโยบายในระดับกรรมการบริหารบริษัทในเครือ เพื่อกำหนดแผนการส่งบุคลากรในระดับคีย์แมนศึกษาดูงานหรือกิจกรรมเฉพาะทางวิชาชีพที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการจัดการ ชุดที่ ๒
๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ คณะกรรมการจัดการได้พิจารณาแนวทางเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐