บริการ

บริการคดีพิเศษที่ธรรมนิติให้บริการ ได้แก่ คดีที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายพิเศษเฉพาะทาง เช่น ภาษีอากร แรงงาน ทรัพย์สินทางปัญญา เวนคืนที่ดิน หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คดีล้มละลาย การขอเฉลี่ยหนี้ในคดีล้มละลาย ประกันภัย ขนส่งทางทะเล การกักเรือ ฯลฯ