บริการ

บริการกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการที่ธรรมนิติให้บริการ ได้แก่ การให้คำปรึกษา และดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย ตั้งแต่การตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สิน และหนี้สิน การให้คำปรึกษา และดำเนินการปรับโครงสร้างทรัพย์สิน หนี้สิน การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ การจัดทำและบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามกฎหมายล้มละลาย