ท่วงทำนองในการบริหารงานบางประการยังมีจุดอ่อนอยู่ ควรได้รับการปรับปรุงที่สำคัญ คือ
     ๑. ออกกฎหมาย กำหนดกฎเกณฑ์ให้น้อยลง จัดการปัญหาตามลักษณะพิเศษของปัญหาแต่ละเรื่องให้มากขึ้น
     ๒. ลดการประกาศทั่วไปให้น้อยลง ใช้การแจ้งเฉพาะผู้เกี่ยวข้องให้มากขึ้น
     ๓. ลดเอกสารและพิธีรีตองให้น้อยลง ใช้คำพูด และรูปแบบที่เป็นกันเองให้มากขึ้น
     ๔. ลดการเรียกร้องทั่วไปให้น้อยลง ใช้การเจาะลึกในแต่ละเรื่องให้มากขึ้น
     ๕. ลดการประชุมที่เป็นทางการให้น้อยลง ใช้การปรึกษาหารือที่ไม่เป็นทางการให้มากขึ้น
     ๖. ลดการบังคับและกดดันให้น้อยลง ใช้การโน้มน้าวจูงใจ และการกระตุ้นปลุกเร้าให้ มากขึ้น
     ๗. ลดการใช้เหตุผลในการพิจารณาปัญหาให้น้อยลง ใช้ความจริงในการพิจารณาปัญหาให้มากขึ้น
     ๘. ลดความใจร้อน และความหยาบๆ ลวกๆ ในการจัดการปัญหาให้น้อยลง ใช้ความสุขุมรอบคอบ และความหนักแน่นให้มากขึ้น
     ๙. ลดข้อเรียกร้องจำนวนมาก และสับสนให้น้อยลง ใช้คำขวัญจำนวนน้อยที่เป็นสาระสำคัญของเนื้อหาให้มากขึ้น
     ๑๐. ลดความสนใจในเรื่องส่วนตัว, เรื่องเล็กน้อย และเรื่องจุกจิกของพนักงาน ให้ความสนใจในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญให้มากขึ้น

 

บางส่วนของมติสภากรรมการ ปี ๒๕๒๙ ว่าด้วย ….
บทเรียนของเรา ในปี ๒๕๒๘