แนวทางการถนอมรักผู้ปฏิบัติงาน เป็นแนวทางที่เราได้กำหนดตั้งแต่ปลายปี ๒๕๒๗ เป็นแนวทางของปี ๒๕๒๘ ซึ่งแนวทางนี้ได้แสดงบทบาทของความถูกต้องมาตลอดปี ๒๕๒๘ ในปี ๒๕๒๙ เราจะยังคงยืนหยัดแนวทางนี้ต่อไป

     ธรรมนิติ เป็นบริษัทวิชาชีพ ทำธุรกิจประเภทบริการ ปมเงื่อนแห่งความสำเร็จหรือล้มเหลวของบริษัท อยู่ที่คนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานทุกอย่างของบริษัท การปฏิบัติตามแนวทางที่ถนอมรักผู้ปฏิบัติงานได้หรือไม่ จึงเป็นปัญหาความเป็นความตายข้อหนึ่งของธรรมนิติ

แนวทางการถนอมรักผู้ปฏิบัติงาน ที่สำคัญคือ
     ๑. ธรรมนิติ จะต้องให้รายได้ และสวัสดิการแก่พนักงาน ให้สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยถือหลักตอบแทนตามความสามารถ, ตามผลงานและตามฐานะของกิจการ
     ๒. มอบหมายงานและตำแหน่งที่เหมาะสมแก่เขา โดยถือหลักใช้คนโดยถือคุณธรรม ความสามารถ ไม่ใช้คนโดยถือความสนิทสนม
     ๓. ชี้นำงานพวกเขา กล่าวคือ ปล่อยให้พวกเขาทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้พวกเขากล้ารับผิดชอบ ในขณะเดียวกัน ก็ให้คำแนะนำตามควรแก่โอกาส เพื่อให้พวกเขาสามารถแสดงลักษณะสร้างสรรค์ของตนภายใต้แนวทางนโยบายของบริษัท
     ๔. ยกระดับพวกเขา กล่าวคือ ให้การศึกษาอบรมแก่พวกเขา เพื่อให้พวกเขายกระดับความรู้ ความสามารถ ในการทำงานให้สูงขึ้นเป็นขั้นๆ
     ๕. ตรวจสอบงานของพวกเขา ช่วยพวกเขาสรุปบทเรียน ส่งเสริมผลงานและแก้ความผิดพลาด ไม่ใช่มีแต่มอบหมาย ไม่มีการตรวจสอบ จนเกิดความผิดพลาดอย่างร้ายแรง แล้วจึงให้ความสนใจ
     ๖. สำหรับผู้มีความผิดพลาด โดยทั่วไปควรใช้เหตุผล ใช้วิธีพูดจูงใจ ช่วยให้พวกเขาแก้ความผิดพลาด เฉพาะผู้ที่ทำความผิดพลาดอย่างร้ายแรง ไม่ยอมรับผิด และไม่ยอมแก้ไขเท่านั้น จึงใช้วิธีรุนแรง ในที่นี้การมีหัวใจที่อบอุ่น มันสมองที่เยือกเย็น และมีความอดทนเป็นสิ่งที่จำเป็น การดุด่า แลตำหนิติเตียนอย่างง่ายๆ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
     ๗. เอาใจใส่เหลียวแลความยากลำบากของพวกเขา เมื่อพนักงานมีความยากลำบากในเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย การครองชีพ และปัญหาครอบครัว ฯลฯ ต้องเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้
     ๘. การปูนบำเหน็จ การลงโทษ ต้องยุติธรรมและกระทำโดยคณะกรรมการ ไม่ใช่กระทำโดยบุคคล และต้องไม่ใช่เป็นการลูบหน้าปะจมูก ไม่ว่าคนใกล้หรือคนไกล ถ้าทำความดีความชอบ ก็ควรได้รับการปูนบำเหน็จ ถ้าทำผิดถึงเป็นญาติพี่น้องก็จะต้องถูกลงโทษ
     โดยเหตุที่เราถนอมรักผู้ปฏิบัติงาน เราจึงสามารถจัดหามา และรักษาคนดีมีฝีมือไว้ได้
     ด้วยเหตุนี้ การให้ธรรมนิติกลายเป็นศูนย์รวมของคนดีมีฝีมือจำนวนมากจึงจะปรากฏเป็นจริงได้
     ด้วยเหตุนี้ การผนึกกำลังบุคลากรของธรรมนิติให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงจะปรากฏเป็นจริงได้
     และด้วยเหตุนี้ ธรรมนิติจึงจะสามารถบรรลุภารกิจของตนได้
     ที่แล้วมามีปรากฏการณ์จำนวนมากที่แสดงออกถึงการไม่ถนอมรักผู้ปฏิบัติงาน ทำลายขวัญและกำลังใจของพนักงาน ต่อไปจะยอมให้มีการทำความผิดพลาดในข้อนี้ไม่ได้เด็ดขาด