แก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นเงินได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากและผลตอบแทน

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 664) พ.ศ. 2561 ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 301) พ.ศ.2539 ซึ่งเดิมกำหนดยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงิน […]

บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการหักค่าลดหย่อน/ค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 663) พ.ศ. 2561   กำหนดยกเว้นภาษีให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดังนี้ 1. กรณีบุคคลธรรมดา หักเป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่า ขอ […]

เพิ่มสิทธิหักค่าลดหย่อนอีก 30,000 สำหรับลูกคนที่สองเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ.2561   กำหนดเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปที่เกิดในหรือหลังปี 2561 อี […]

HOT!!! กฎหมายแปรสภาพทรัพย์สินเป็นหุ้นออกแล้ว

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 667) พ.ศ. 2561 กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลสำหรับการโอน […]

คลอดแล้วกฎหมายควบคุมการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) มีผลบังคับใช้ทันทีปีหน้า

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กำหนดให้บริษัทหรือห้าง […]

เตรียมพร้อมรับมือพ.ร.บ. Transfer Pricing คาด บังคับใช้จริงปีหน้า

นางสาวเรณุกา ทองไพรวรรณ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด   เตรียมพร้อมรับมือพ.ร.บ. Transfer Pricing คาด บังคับใช้จริงปีหน้า           ห […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนพฤศจิกายน 2561

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 95 พฤศจิกายน 2561 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ข […]

เตรียมพร้อมรับมือ Transfer Pricing

ถึงเวลาเตรียมความพร้อมรับมือกับกฎหมายใหม่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน คว […]