• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • แก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นเงินได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากและผลตอบแทน

แก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นเงินได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากและผลตอบแทน

พระราชกฤษฎกา (ฉบับที่ 664พ.ศ. 2561 ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 301) พ.ศ.2539

ซึ่งเดิมกำหนดยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก 2 กรณีคือ

1. ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินกับธนาคารในประเทศ

2. ดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 664) ได้กำหนดเพิ่มให้เงินได้จาก

3. ผลตอบแทนเงินฝากที่ได้รับจากการฝากเงินตามหลักการของศาสนาอิสลามตามหลักการมุฎอเราะบะฮ์กับธนาคารในประเทศไทยตั้งแต่ปีภาษี 2546 เป็นต้นไปได้รับยกเว้นภาษีเช่นกัน

ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1. ต้องเป็นดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนเงินฝากที่เกิดจากการฝากเงินเป็นรายเดือนติดต่อกันมีระยะเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่เดือนนับแต่วันที่เริ่มฝาก

2. มียอดเงินฝากแต่ละคราวเท่ากันแต่ไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทต่อเดือน และรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินหกแสนบาท

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

 

ยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกมากมายซึ่งช่วยให้ท่านประหยัดภาษีได้ที่ท่านอาจจะไม่ทราบ

สนใจขอรับคำแนะนำและบริการที่ปรึกษากฎหมายภาษี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด โทร.02-680-9751 และ 02-680-9760

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา