แก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นเงินได้ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากและผลตอบแทน

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 664) พ.ศ. 2561 ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 301) พ.ศ.2539 ซึ่งเดิมกำหนดยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงิน […]

บริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการหักค่าลดหย่อน/ค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 663) พ.ศ. 2561   กำหนดยกเว้นภาษีให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดังนี้ 1. กรณีบุคคลธรรมดา หักเป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่า ขอ […]

เพิ่มสิทธิหักค่าลดหย่อนอีก 30,000 สำหรับลูกคนที่สองเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ.2561   กำหนดเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปที่เกิดในหรือหลังปี 2561 อี […]

เตรียมพร้อมรับมือพ.ร.บ. Transfer Pricing คาด บังคับใช้จริงปีหน้า

นางสาวเรณุกา ทองไพรวรรณ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด   เตรียมพร้อมรับมือพ.ร.บ. Transfer Pricing คาด บังคับใช้จริงปีหน้า           ห […]