สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการใช้เครื่อง EDC

การติดตั้งเครื่อง EDC ไม่ได้มีประโยชน์ในการรองรับความต้องการของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการเงินสด รวมถึงลดความเสี่ยงในกา […]

ลดภาษีเงินได้ให้บุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินได้จากธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก)

สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เป็นเขตเศรษฐกิ […]

สิทธิประโยชน์หักรายจ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่ม 1.5 เท่า

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 เห็นชอบขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศตามที่กระทรวงการคลังเสนอออกไปอีก […]