จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนธันวาคม 2558

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 61 เดือนธันวาคม 2558                                                          […]

เงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้สำหรับหสม. หรือ คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 309 (พ.ศ. 2558) เพื่อกำหนดเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้สำหรับห้างหุ้ […]

HOT!!! กฎหมายยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้นักช็อประหว่าง 25-31 ธันวาคม 2559

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 310 (พ.ศ.2558) ให้สิทธิแก่บุคคลธรรมดาทั่วไปสามารถนำเงินค่าซื้อสินค้าและบริการที่จ่ายไปในระห […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนพฤศจิกายน 2558

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 60 เดือนพฤศจิกายน 2558 กฎหมายใหม่ล่าสุด กำหนดเงินได้บางประเภทไม่ต้องรวมคำนวณภ […]