รายจ่ายที่เป็นค่าจ้างนักเรียนหรือนักศึกษาสาขาบัญชี นำมาหักรายจ่ายได้อีก 1 เท่า

ราชศักดิ์ กุลกัลยา  บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด           เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการม […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนเมษายน 2559

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 64 เดือนเมษายน 2559   กฎหมายใหม่ล่าสุด ขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการฯบางปร […]

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น หักรายจ่ายได้อีก 1 เท่า !!!

สุนทรี จุงเลียก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด            เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 รัฐได้ออกพระราชกฤษฎีกา […]