จัดอบรมสัมมนาให้แก่ลูกจ้าง หักรายจ่ายได้อีก 1 เท่า