HOT!!! กฎหมายแปรสภาพทรัพย์สินเป็นหุ้นออกแล้ว

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 667) พ.ศ. 2561 กำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลสำหรับการโอน […]

คลอดแล้วกฎหมายควบคุมการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) มีผลบังคับใช้ทันทีปีหน้า

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กำหนดให้บริษัทหรือห้าง […]

แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้และรายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน

กรมสรรพากรได้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 โดยออก ท.ป.299/2561 เพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์สิทธิสำหรับการรับรู้รายได้ค่าเช่า โดยให้ผู้ […]

ยกเว้นเงินได้ให้บุคคลธรรมดาจากการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด

กฎกระทรวง ฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561) ยกเว้นเงินได้ให้บุคคลธรรมดาตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 กรณีท่องเที่ยวเมืองรองภายในปี 2561 […]

ครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ.แก้ฯ ประมวลรัษฎากร กรณี Transfer pricing

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษั […]

HOT!!! ไม่กรอกข้อมูลโครงการลงทุนและแผนการลงทุนภายในสิ้นปี 2560 นี้เสียสิทธิหักรายจ่ายเพื่อการลงทุน 1.5 เท่า

ตามที่พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 642) พ.ศ.2560 ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีสิทธินำร […]

Tax Magazine Poll นักบัญชีขานรับนโยบาย Thailand 4.0

Tax Magazine Poll เผยผลสำรวจ นักบัญชีขานรับนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมก้าวสู่ระบบการเงินและบัญชีดิจิทัล เสนอรัฐยืดหยุ่นการตรวจสอบภาษีและอำนวยค […]

ให้สิทธิ SMEs หักรายจ่ายค่า Software 2 เท่า

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 647) พ.ศ. 2560 ยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล SMEs (ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน รายได้ไม่เกิน […]

ขยายระยะเวลา ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

    เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 กำหน […]

แจ้งโครงการ/แผนจ่ายเงิน (รายจ่ายเพื่อการลงทุน) ทางเว็บไซต์ของสรรพากรได้แล้ว !!!

ในวันนี้ ท่านสามารถแจ้งโครงการลงทุนและแผนการลงทุน หรือ แผนการจ่ายเงิน ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร คือ http://interapp4.rd.go.th/investment/logi […]