จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนพฤศจิกายน 2564

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 124 เดือนพฤศจิกายน 2564 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าตอบแทนจ […]

สำนักกฎหมายธรรมนิติได้รับเกียรติบรรยายกฎหมายแรงงานและแชร์ประสบการณ์แก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คุณกิตติรัฐ ฦๅชา นักกฎหมาย สำนักภาษี สำนักกฎหมายธรรมนิติ มีโอกาสได้บรรยายกฎหมายแรงงานในวันปิดภาคการศึกษา รวมถึง […]

สิ้นสุดการรอคอย !!! กฎหมาย Transfer Pricing กำหนดรายการเอกสารที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน จะต้องจัดเตรียมเพื่อยื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพากร หากได้รับหนังสือ

ตามที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตามกฎหมาย (“บริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน […]