จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนตุลาคม 2561

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter   ฉบับที่ 94 ตุลาคม 2561 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ […]

ขยายระยะเวลา ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 669) พ.ศ. 2561 แก้ไข พรฎ (ฉ […]

สมรักษ์ คำสิงห์ นักมวยประวัติศาสตร์ ล้มละลายแล้วจริงหรือ?

นางสาวพุธระพี วงศ์สิทธิภัทร์ ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด Email: phutrapeew@dlo.co.th กลายเป็นประเด็นใหญ่ในกระแสสังคมเมื่อศาลมี […]

เราจะทำเช่นไรหากตกอยู่ในภยันตรายอันเกิดจากสัตว์

นางสาวณัฐพร พูลโภคา ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด Email : nattapornp@dlo.co.th เราจะทำเช่นไรหากตกอยู่ในภยันตรายอันเกิดจากสัตว์   […]

แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้และรายจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน

กรมสรรพากรได้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 โดยออก ท.ป.299/2561 เพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์สิทธิสำหรับการรับรู้รายได้ค่าเช่า โดยให้ผู้ […]