Menu
Menu

สำนักกฎหมายธรรมนิติจัดกิจกรรม CSR “มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้กับมูลนิธิธรรมานุรักษ์”

สำนักกฎหมายธรรมนิติจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและร่วมแบ่งปัน เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ […]

เลขานุการเอกจากฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สถานทูตออสเตรเลีย ให้เกียรติเข้าเยี่ยม บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ ผู้บริหารระดับสูงของทางธรรมนิติ ได้แก่ คุณไพศาล พืชมงคล (ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ บมจ. ธรร […]

ธรรมนิติร่วมงานสัมมนาบัญชี ภาษี และกฎหมายธุรกิจ “K SME Accounting & Tax Day”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ธรรมนิติได้รับเกียรติจากธนาคารกสิกรไทย ร่วมงาน “K SME Accounting & Tax Day” งานสัมมนาด้านบัญชี แ […]

ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ปรีชา พานิชวงศ์ ครบรอบ 93 ปี

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจาร […]

คุณปฏิคม ฟองโหย รองประธานกรรมการบริหาร ได้ให้เกียรติกล่าวปิดโครงการ นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายธรรมนิติ คุณปฏิคม ฟองโหย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ให้เ […]

โครงการศาลจำลอง ปี 2562

ในวันที่ 19 มีนาคม 2562  บริษัทสำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดกิจกรรมศาลจำลองขึ้น โดยมีคุณปฏิคม ฟองโหย รองประทานกรรมการบริหาร บริ […]

จัดอบรมในหัวข้อ เเนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็น […]

สัมมนาประจำปี 2561

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดงานสัมมนาประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมทำกิจกรรมป […]

ขยายระยะเวลา ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 669) พ.ศ. 2561 แก้ไข พรฎ (ฉ […]

ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ปรีชา พานิชวงศ์ ครบรอบ 92 ปี

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ปรี […]