ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จ่ายค่าเสียหาย 25 ล้านบาทแก่ชาวบ้าน 131 ราย

เมื่อวันที่ 25 กพ.2558 ศาลปกครองเชียงใหม่ได้อ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.1110-1128/2552 หมายเลขแดงที่ อ. 730-748/2557&nbsp […]

พระราชบัญญัติเรื่องการค้ำประกันและจำนองฉบับใหม่ มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 12 กพ.2558 เป็นต้นไป

พระราชบัญญัติเรื่องการค้ำประกันและจำนองฉบับใหม่  (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 20) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 พ […]

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ฉบับที่ 3 พศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 5 กพ.2558

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบ […]