ด้วยความห่วงใยจากกรมสรรพากร ! แจ้งเตือนผู้เสียภาษี ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 / 91 ปี 2565 ตามกำหนดเวลา

ข่าวกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งว่า ขณะนี้กรมสรรพากรกำลังจัดส่งจดหมายแจ้งเตือนผู้เสียภาษี เพื่อให้ทราบหน้าที่ทางภาษี และกำ […]

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินสนับสนุน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากภาครัฐในปีภาษี 2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter   ฉบับที่ 139 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 กฎหมายใหม่ล่าสุด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่ […]

ถอดคำพิพากษาภาษี EP 11 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ถาม : กรณีบริษัทถูกเวนคืนที่ดินที่มีไว้ในการประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ ตอบ : […]

วันสุดท้ายแล้ว !!! สำหรับมาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน”

ตามที่กรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 โดยผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถใช้สิทธิยกเ […]

ถอดคำพิพากษาภาษี EP10 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ถาม: กรณีบริษัทมีเงินได้จากการประกอบกิจการหลังจากศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย และอยู่ในระหว่างการจัดการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทต้องนำ […]

e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างไร จึงใช้สิทธิลดหย่อน “ช้อป ดี มีคืน” ได้

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา กรมสรรพากรได้ลงข่าวสรรพากรเกี่ยวกับลักษณะของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt […]

ยกเว้นภาษีเงินได้ นักแสดงภาพยนตร์ต่างประเทศ

เนื่องจากรัฐบาลต้องการสนับสนุนให้มีการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งเสริมการจ้างงานในธุรกิจการผลิต […]