ยกเว้นภาษีเงินได้ นักแสดงภาพยนตร์ต่างประเทศ

เนื่องจากรัฐบาลต้องการสนับสนุนให้มีการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งเสริมการจ้างงานในธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ กระตุ้นการบริโภคและการใช้จ่าย ตลอดจนประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ จึงได้ออกฎกระทรวงฉบับที่ 387 (พ.ศ.2566) กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ที่นักแสดงสาธารณะซึ่งเป็นนักแสดงภาพยนตร์ต่างประเทศ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  1. ยกเว้นภาษีเงินได้ที่นักแสดงสาธารณะซึ่งเป็นนักแสดงภาพยนตร์ต่างประเทศได้รับ โดยให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้
  2. นักแสดงสาธารณะซึ่งเป็นนักแสดงภาพยนตร์ผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ
  3. นักแสดงดังกล่าวได้เงินได้อันเนื่องมาจากการแสดงภาพยนตร์ต่างประเทศ ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ[1] (ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป)
  4. ภาพยนตร์ต่างประเทศจะต้องดำเนินการสร้างโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและได้รับอนุญาตการสร้างตามกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์

 

รายละเอียดตาม https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mr387.pdf

[1] กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (3 กุมภาพันธ์ 2566) เป็นต้นไป

บทความที่เกี่ยวข้อง