ประกาศ! ปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีถูกเลิกจ้าง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 อธิบดีกรมสรรพากรได้แถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมด […]

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้จัดบรรยายแก่สมาชิกมูลนิธิ

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้จ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือน มิถุนายน 2567

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 155 เดือนมิถุนายน 2567 กฎหมายใหม่ล่าสุด      1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อการ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือน พฤษภาคม 2567

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 154 เดือนพฤษภาคม 2567 กฎหมายใหม่ล่าสุด      1. กำหนดผู้มีหน้าที่รายงานข้อมูลบ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนเมษายน 2567

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 153 เดือนเมษายน 2567 กฎหมายใหม่ล่าสุด      1. ขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมีนาคม 2567

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 152 เดือนมีนาคม 2567 กฎหมายใหม่ล่าสุด      1. รายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ ร […]

ภาษีการรับมรดก และภาษีจากการรับ – ให้

ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ภาษีการรับมรดกเป็นภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากการส่งมอบความมั่งคั่งภายหลังจากที่เจ้าของ […]

พิธีไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2567

เนื่องในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 นักวิชาชีพและบุคคลากรบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2567 ณ สำนักกฎหมายธรรมนิต […]

จ้างแรงงานมีลักษณะอย่างไรและการจ้างแรงงานที่ไม่อยู่ในบังคับบางส่วนของกฎหมายแรงงาน

ไพศาล ทองขาว ผู้เขียน          ในการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป จะมีการว่าจ้างบุคคล หลากหลายสาขาต่างๆตามคุณวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ของบุคคล […]

ถอดคำพิพากษาภาษีอากร EP.23 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีเงินได้

ถาม: กรณีบริษัทกู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อหุ้นและที่ดิน ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเง […]