สำนักกฎหมายธรรมนิติเผยแพร่ร่างสัญญาTHAI-CCLฉบับสุดท้าย

สำนักกฎหมายธรรมนิติ (DLO) ในฐานะผู้รับผิดชอบทางกฎหมายของโครงการ ได้จัดทำร่างสัญญา CCL ของไทยฉบับสุดท้ายซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก CC International แล้ว