ขยายระยะเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกันยายน 2559

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 69 เดือนกันยายน 2559 ภายในฉบับ กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. กำหนดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง […]

ซื้อคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ใช้ปีนี้ ลดภาษีได้ทันใจ!!!

สุนทรี จุงเลียก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด                  […]