Menu

ENG

Menu

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 8 ต่อ 1 กรณีแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา

8 กรกฎาคม 2551 นายไพฑูรย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการสำนักงานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแถลงว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก  8 ต่อ 1 วินิจฉัยว่าแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชาที่สนับสนุนให้กัมพูชาเสนอจดทะเบียนปราสาทพระวิหาร

พระราชบัญญัติคำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 ได้ออกและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2551 เป็นต้นมา กฎหมายดังกล่าว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

บทวิเคราะห์คำสั่งศาลปกครองกลางในคดีไทยสนับสนุนกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก

ชื่อบทความเดิม : บทวิเคราะห์ทางวิชานิติศาสตร์ ต่อคำสั่งศาลปกครองกลางกำหนดวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ฯ ในคดีแถลงการณ์ร่วมไทย-กัม […]