ประเด็นร้อนอธิบดีกรมสรรพากรแก้กฎหมาย คุมเข้มเล็งเก็บอากรแสตมป์จากสัญญาเช่าและสัญญาจ้างทำของเพิ่ม*

พุทธิมา เกิดศิริ ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด   การแก้กฎหมายประเด็นร้อน ๆ  เรื่องอากรแสตมป์ คงจะกระทบถ […]

หลักเกณฑ์ใหม่ของ “เหตุอันสมควร” กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 152/2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณา “เหตุอันสมควร” กรณีแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไป ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร คำส […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกันยายน 2558

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 58 เดือนกันยายน 2558 กฎหมายใหม่ล่าสุด – ข่าวภาษี คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ค […]

8 กย.2558 รัฐบาลประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงใหม่รวม 16 ฉบับ

วันที่ 8  กันยายน  2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเผยแพร่ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงรวม 16 ฉบับ ดังนี้   […]

ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิที่เกิดจากการผลิตสินค้าหรือบริการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 รอบบัญชี

ครม.ออกพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 591) พ.ศ.2558 ให้สิทธิประโยชน์ แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐ […]

ครม.มีมติออกมาตรการทางภาษีและมาตราการทางการเงิน ช่วยเหลือเอสเอ็มอี

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ให้ออก มาตรการทางภาษีและมาตราการทางการเงินหลายประการ เพื่อช่ว […]

ลงนามซื้อที่ดินประชาชื่น 20

วันนี้ (3 กันยายน 2558) เวลา 11.30 น.บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) โดยนายไพศาล พืชมงคล และนายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อขายท […]