ประกาศ ! หลักเกณฑ์มาตรการทางภาษี REIT buy-back

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 46) โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 753) พ.ศ. 2565 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการยกเ […]

ยกเว้น VAT กิจการศูนย์ข้อมูล (Data Center)

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 759) พ.ศ. 2565 กำหนดให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกการให้บริการพื้นที่ของเซิร์ฟเวอร์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการศูนย์ข้อมูล […]

การสัมภาษณ์นายไพศาล ทองขาว รองประธานกรรมการ สำนักกฎหมายธรรมนิติ

1.ท่านมีภูมิหลังด้านการศึกษาและอาชีพการงานเป็นอย่างไร ตอบ: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยประกอบอาชีพอาจารย์ประจำโรงเรียนเซ […]

อบรมสัมมนาแก่ลูกจ้างใน 55 จังหวัดท่องเที่ยวรอง ยกเว้นภาษี 1.5 – 2 เท่า

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 757) พ.ศ. 2565 กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่อ […]

รายจ่าย 2 เท่า สำหรับค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าภายในประเทศ

พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 758) พ.ศ. 2565 กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดง […]

การสัมภาษณ์นายปฏิคม ฟองโหย รองประธานกรรมการ สำนักกฎหมายธรรมนิติ

1. ท่านมีภูมิหลังด้านการศึกษาและอาชีพการงานเป็นอย่างไร ตอบ: ข้าพเจ้าจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปร […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนพฤศจิกายน 2565

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter   ฉบับที่ 136 เดือนพฤศจิกายน 2565 กฎหมายใหม่ล่าสุด อำนาจของเจ้าหน้าที่ในการสั่งงดหรือ […]

VAT สำหรับกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบชาร์เตอร์ (Charter Services)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 กรมสรรพากรได้ออกคำชี้แจงเกี่ยวกับการประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลแบบชาร์เตอร์ (Charter Services) เพื่อให้ผู้เสีย […]