• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • การสัมภาษณ์นายไพศาล ทองขาว รองประธานกรรมการ สำนักกฎหมายธรรมนิติ

การสัมภาษณ์นายไพศาล ทองขาว รองประธานกรรมการ สำนักกฎหมายธรรมนิติ

1.ท่านมีภูมิหลังด้านการศึกษาและอาชีพการงานเป็นอย่างไร

ตอบ: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยประกอบอาชีพอาจารย์ประจำโรงเรียนเซนต์จอห์นโปลีเทคนิค

บรรจุเป็นนักกฎหมายฝึกหัดและทนายความประจำ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

2.ปัจจุบันท่านประกอบวิชาชีพกฎหมายในขอบเขตด้านใดบ้าง

ตอบ: – ที่ปรึกษากฎหมาย

– เป็นทนายความดำเนินคดีทั้งคดีแพ่ง อาญา ทางกฎหมายธุรกิจทั่วไป

 

3.ท่านคิดว่าท่านมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใดบ้างที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของท่านได้

ตอบ: – ที่ปรึกษากฎหมายทางธุรกิจ

– คดีที่พิพาททางกฎหมายพาณิชย์ แรงงาน อสังหาริมทรัพย์ อนุญาโตตุลาการ 

4.ท่านคิดว่าสิ่งใดสำคัญเมื่อท่านปฏิบัติงานให้กับลูกค้าของท่าน

ตอบ: สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าจนเป็นที่พอใจและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุด “ชนะโดยไม่ต้องรบ”

5.ความสัมฤทธิ์ผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพการงานด้านกฎหมายของท่านคืออะไร

ตอบ: การระงับข้อพิพาทยุติลง โดยไม่ต้องดำเนินการทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการ

6.ท่านสนใจปัญหา/ขอบเขตวิชากฎหมายด้านใดบ้าง และเพราะเหตุใด

ตอบ: ด้านธุรกิจ เพราะเป็นงานที่มีประสบการณ์และมีผลสำเร็จจากการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

7.ท่านคิดว่าทักษะและคุณลักษณะใดบ้างที่ทำให้เป็นนักกฎหมายที่ดีและมีประสิทธิผล

ตอบ: นักกฎหมายที่ดี เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ การเห็นปัญหาของลูกค้าและแก้ไขให้ยุติด้วยความเป็นธรรม

8.ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับทิศทางของสำนักงานในสังคมกฎหมายของโลกยุคใหม่

ตอบ: ทิศทางของสำนักงานกฎหมายในปัจจุบันต้องปรับตัวบุคลากรให้ทันกับการวิวัฒน์ของกฎหมายและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองงานของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

9.ท่านเห็นว่าสำนักกฎหมายธรรมนิติ (DLO) ควรจะทำอะไรบ้างเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถของนักกฎหมายให้ปฏิบัติงานสนองความประสงค์ของลูกค้าบริษัทได้ดีขึ้น

ตอบ: นอกจากบริษัทได้จัดให้นักกฎหมายมีความสามารถตอบสนองงานให้ลูกค้าในงานกฎหมายโดยทั่วไปแล้ว บริษัทยังได้จัดคณะทำงานเฉพาะทางของด้านกฎหมาย เพื่อให้มีความชัดเจนในวิชาชีพและตอบสนองในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงเป้าหมายมากที่สุด