• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • การสัมภาษณ์นายปฏิคม ฟองโหย รองประธานกรรมการ สำนักกฎหมายธรรมนิติ

การสัมภาษณ์นายปฏิคม ฟองโหย รองประธานกรรมการ สำนักกฎหมายธรรมนิติ

1. ท่านมีภูมิหลังด้านการศึกษาและอาชีพการงานเป็นอย่างไร
ตอบ: ข้าพเจ้าจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบอาชีพทนายความอยู่กับบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด มาแล้วกว่า ๒๐ ปี

2. ปัจจุบันท่านประกอบวิชาชีพกฎหมายในขอบเขตด้านใดบ้าง
ตอบ: ข้าพเจ้าเป็นทนายความ รับว่าความทั้งในด้านคดีแพ่ง คดีอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ คดีปกครอง คดีล้มละลาย

3. ท่านคิดว่าท่านมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใดบ้างที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของท่านได้
ตอบ: ข้าพเจ้ามีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ คดีปกครอง คดีล้มละลาย

4. ท่านคิดว่าสิ่งใดสำคัญเมื่อท่านปฏิบัติงานให้กับลูกค้าของท่าน
ตอบ:  ต้องเข้าใจปัญหาและความเดือดร้อนของลูกค้าอย่างถ่องแท้ และต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของลูกค้าให้สำเร็จ

5. ความสัมฤทธิ์ผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพการงานด้านกฎหมายของท่านคืออะไร
ตอบ: การที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของลูกค้าได้สำเร็จ และลูกค้าพึงพอใจในผลงานที่ทำให้กับลูกค้า เป็นสื่งที่ภูมิใจมากที่สุด

6. ท่านสนใจปัญหา/ขอบเขตวิชากฎหมายด้านใดบ้าง และเพราะเหตุใด
ตอบ: สนใจกฎหมายอาญา และกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ เพราะการกระทำความผิดกฎหมายดังกล่าว เป็นสิ่งที่เลวร้าย และเป็นปัญหาใหญ่ของการอยู่ร่วมกันในสังคม

7. ท่านคิดว่าทักษะและคุณลักษณะใดบ้างที่ทำให้เป็นนักกฎหมายที่ดีและมีประสิทธิผล
ตอบ: ต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพ ต้องเข้าใจปัญหาและความเดือดร้อนของลูกค้าอย่างถ่องแท้ และต้องแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้สำเร็จ

8. ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับทิศทางของสำนักงานในสังคมกฎหมายของโลกยุคใหม่
ตอบ: โลกยุคใหม่มีความเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารของผู้คนในโลกออนไลน์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ มีการกระทำความผิดในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเดิม และมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาและรองรับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ดังนั้น นักกฎหมายและผู้ให้บริการทางกฎหมายจึงจำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอยู่ตลอดเวลา และต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อนำไปปรับใช้กับกฎหมายให้สอดคล้องกัน

9. ท่านเห็นว่าสำนักกฎหมายธรรมนิติ (DLO) ควรจะทำอะไรบ้างเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถของนักกฎหมายให้ปฏิบัติงานสนองความประสงค์ของลูกค้าบริษัทได้ดีขึ้น
ตอบ: ควรพัฒนาและส่งเสริมนักกฎหมายของ DLO ให้มีความรู้ในงานด้านกฎหมายต่างๆตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อให้นักกฎหมายมีความรู้ความเชี่ยวชาญและสามารถนำความรู้ทางกฎหมายไปให้บริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วน