ถอดคำพิพากษาภาษี ep.14 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ถาม: กรณีบริษัทขายสินค้าไปยังต่างประเทศ จะต้องนำค่าระวางและค่าประกันภัยในการส่งออกสินค้ามารวมเป็นราคาสินค้าตามราคาตลาด ตามประมวลรัษฎากรมาตรา […]

การสัมภาษณ์นางสาวสสิตา พรพานิช กรรมการบริหารสำรอง สำนักกฎหมายธรรมนิติ

1. ท่านมีภูมิหลังด้านการศึกษาและอาชีพการงานเป็นอย่างไร ตอบ: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และระดับปริญญ […]

การจัดทำ การส่ง หรือการเก็บรักษาใบกำกับภาษี โดยวิธีการประทับรับรองเวลา (Time Stamp)

     เนื่องจากกรมสรรพากรมีความประสงค์ที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการดำเนินการจัดทำ การส่ง หรือการเก็บรักษาใบกำกับภาษี เมื่อวันที่ 12 พฤษภา […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนพฤษภาคม 2566

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 142 เดือนพฤษภาคม 2566 กฎหมายใหม่ล่าสุด      1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แ […]

ถอดคำพิพากษาภาษี ep.13 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ถาม : ค่าโดยสารรถแท็กซี่ รถขนส่งสาธารณะ หรือรถขนส่งอื่น ๆ ที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงิ […]