นายกฯ นั่งหัวโต๊ะถก ครม. คลังเตรียมขอยกเลิกภาษีเงินได้แก่บุคคลที่ร่วมออกร้าน ตปท.

วันที่ 21 พ.ค. ในการการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้
ที่มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม
มีวาระที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงการคลัง ขอความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่… พ.ศ….