ส.ป.ก.4-01 ผิดที่คนหรือกฎหมาย ?

หมายเหตุ เป็นบทความของ สิริอัญญา เผยแพร่ในนสพ.ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 26 มกราคม 2552 00000000000000000000000000000000000000000000000 เรื่ […]

คณะรัฐมนตรี อนุมัติแพคเกจลดภาษี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มมาตรการคือ

1.มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน

หลักปฏิบัติเรื่อง การป้องกันและแก้ไขในกรณีพนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศที่ ๑/๒๕๕๒ เรื่อง หลักปฏิบัติเรื่องการป้องกันและแก้ไข กรณีพนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อน —————————————— โดยที่ในการทำงานวิชาชีพหรือการทำงา […]