ครม. เห็นชอบ ร่างกฎหมายทวงหนี้

ครม.มีมติเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.การติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรมและบทลงโทษ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ