การสัมภาษณ์นายโกสินทร์ เตชะดิลก กรรมการบริหาร สำนักกฎหมายธรรมนิติ

1. ท่านมีภูมิหลังด้านการศึกษาและอาชีพการงานเป็นอย่างไร ตอบ: จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกอบอาชีพทนายความมาแล้ว 16 ปี 2.ปัจจุบันท่านปร […]

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่เกิดจากการขายคาร์บอนเครดิตในประเทศ

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 760) พ.ศ. 2566 กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามโครงการลดการปล่อย […]

ถอดคำพิพากษาภาษี EP 12 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ถาม :   ผู้ประกอบการแม้จะประกอบกิจการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม […]

สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดอบรมสัมมนาภายในสำนักงานเพื่อให้ความรู้เรื่อง “ธุรกิจด้านกฎหมายและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2566”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ที่สำนักงานวิทยุ อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหาน […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมีนาคม 2566

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 140 เดือนมีนาคม 2566 กฎหมายใหม่ล่าสุด      1.ยกเว้นเงินได้พึงประเมินที่นักแสด […]

ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีจากโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. &#82 […]