ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่เกิดจากการขายคาร์บอนเครดิตในประเทศ

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 760) พ.ศ. 2566 กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชน สามารถดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 

ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่เกิดจากการขายคาร์บอนเครดิตในประเทศตามโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจที่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน

การเริ่มนับรอบระยะเวลาบัญชีข้างต้น ให้เริ่มนับรอบระยะเวลาบัญชีที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ออกใบรับรองการขายคาร์บอนเครดิตให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก

 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

ที่มา https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc760.pdf