การสัมภาษณ์นายโกสินทร์ เตชะดิลก กรรมการบริหาร สำนักกฎหมายธรรมนิติ

1. ท่านมีภูมิหลังด้านการศึกษาและอาชีพการงานเป็นอย่างไร

ตอบ: จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกอบอาชีพทนายความมาแล้ว 16 ปี

2.ปัจจุบันท่านประกอบวิชาชีพกฎหมายในขอบเขตด้านใดบ้าง

ตอบ: เป็นทนายความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีก่อสร้าง และประกันภัย

3.ท่านคิดว่าท่านมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใดบ้างที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของท่านได้

ตอบ: มีความเชี่ยวชาญด้านคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีก่อสร้าง และประกันภัย

4. ท่านคิดว่าสิ่งใดสำคัญเมื่อท่านปฏิบัติงานให้กับลูกค้าของท่าน

ตอบ: สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อรับเป็นทนายให้กับลูกความแล้ว คือ การรักษาความลับของลูกความ

5.ความสัมฤทธิ์ผลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพการงานด้านกฎหมายของท่านคืออะไร

ตอบ: การที่ลูกความคนหนึ่งมาพบทนายความ แสดงว่าลูกความคนนั้นย่อมได้รับความเดือดร้อน นอกเหนือจากการทำคดีให้ลูกความด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่แล้ว การที่ทนายความมีส่วนในการรักษาจิตใจของลูกความให้คลายความเดือดร้อนกังวลใจ นี่คือผลสัมฤทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ 

6. ท่านสนใจปัญหา/ขอบเขตวิชากฎหมายด้านใดบ้าง และเพราะเหตุใด

ตอบ: สนใจปัญหาเกี่ยวกับการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในระบบออนไลน์ เพราะสังคมสมัยใหม่เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไปมาก การซื้อขาย การโอน รับ เงิน หรืออื่นๆ เข้ามามีส่วนในการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้นทุกวัน และผลของความก้าวหน้าในดิจิตอลเทคโนโลยีเหล่านั้น ส่งผลมาถึงอาชญากรรมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นด้วย ทนายความจึงต้องศึกษาถึงรูปแบบของอาชญากรที่แฝงตัวเข้ามาในระบบออนไลน์ เพื่อหาช่องทางและกฎหมายในการดำเนินคดีกับอาชญากรเหล่านั้นได้

7. ท่านคิดว่าทักษะและคุณลักษณะใดบ้างที่ทำให้เป็นนักกฎหมายที่ดีและมีประสิทธิผล

ตอบ: การเป็นนักกฎหมายที่ดีต้องมีความจริงใจ เข้าใจ ถึงความรู้สึกของลูกความ การรักษาความลับของลูกความและสามารถหาทางออกหรือแนะนำวิธีการที่เป็นประโยชน์กับลูกความให้ได้มากที่สุด

8. ท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับทิศทางของสำนักงานในสังคมกฎหมายของโลกยุคใหม่

ตอบ: เมื่อโลกก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบออนไลน์ดิจิตอลเทคโนโลยีหลายอย่างได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สำนักงานกฎหมายต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และทนายความก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีเพื่อมาประยุกต์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

9. ท่านเห็นว่าสำนักกฎหมายธรรมนิติ (DLO) ควรจะทำอะไรบ้างเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถของนักกฎหมายให้ปฏิบัติงานสนองความประสงค์ของลูกค้าบริษัทได้ดีขึ้น

ตอบ: ส่งเสริมให้ทนายความมีความรู้ที่หลากหลายให้มากขึ้น เช่น ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านระบบสกุลเงินดิจิตอล พัฒนาความรู้ทางด้านการซื้อขายและระบบขนส่งออนไลน์ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกความที่มีแนบโน้มกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป