ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

              วันนี้ผู้เขียนได้รับคำถามจากลูกความของผู้เขียนว่า  พนักงานในบริษัทเอกชนไปเป็นลูกหนี้  ในมูลหนี้บัตรเครดิตของบริษัทแห่งหนึ่ง ต่ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมกราคม 2561

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter   ฉบับที่ 85 มกราคม 2561 กฎหมายใหม่ล่าสุด  ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ […]

ครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ.แก้ฯ ประมวลรัษฎากร กรณี Transfer pricing

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือมาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษั […]