สำนักกฎหมายธรรมนิติจัดกิจกรรม CSR “มอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬาให้กับมูลนิธิธรรมานุรักษ์”

สำนักกฎหมายธรรมนิติจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาและร่วมแบ่งปัน เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้แก่น้องๆ […]

อบรมในหัวข้อเทคนิคการขายและการให้บริการงานกฎหมาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นรู […]